เสาเข็มเจาะระบบแห้ง 


มีข้อจำกัดคือ ไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 3 เมตรได้หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40%

เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำเนื่องจากการแตกต่างของความต่างศักย์ของน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินตลอดเวลา ทำให้ชั้นดินดังกล่าวเกิดการบวมตัว

เป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ ทำให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้

*น้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะขึ้นกับความยาวของเสาเข็ม และสภาพชั้นดินของบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดิน

งานที่พื้นที่จำกัดคับแคบ / งานแก้ไขฐานรากบ้านและอาคาร
งานขยายต่อเติมจากบ้านและอาคารเดิม / งานที่ต้องการรับน้ำหนักเทียบเท่า/ดีกว่าเสาเข็มตอก 
งานสร้างบ้าน-อาคารใหม่ ใช้แทนเสาเข็มตอก

 

ข้อดีและข้อเสียระหว่างเสาเข็มเจาะกับเสาเข็มตอก

ข้อจำกัด

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มตอก

แรงสั่นสะเทือนขณะทำงาน

ต่ำ

สูง

การทำงานในพื้นที่จำกัด

สามารถทําได้

ไม่สามารทํางานได้

เสียงขณะทำงาน

เสียงดัง

เสียงดังมาก

การทำงานที่มีสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ราคา

แพง

ถูก

 

 

 

ข้อจำกัดในการทำเสาเข็มเจาะก็คือ ปลายเข็มเจาะไม่สามารถถูกวางได้ในชั้นทรายที่มีน้ำ เจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4 เมตรได้

และในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 % เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา

อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้